Synoda

Synoda

logo-cz-cropped

Zveme vás do nově vzniklé synodní on-line skupinky!

Scházet se budeme ve čtvrtky 10., 17. a 24. 2. ... od 19 do 20:30 hodin na platformě Zoom.

Přihlášky u Veroniky Filipové ([email protected]). Přihlášení obdrží link.

Na prvním setkání budeme vybírat z témat I. III, V, VI, VIII a IX. 

 

***

 

Cítíte se být součástí církve, hledáte si k ní vztah nebo vás něčím zklamala?

Chcete církev aktivně utvářet a být v ní slyšeni?

Máte co říci k otázkám, které jsou pro naší církev aktuální?

Zajímá vás, co v církvi i mimo ni zažívají a potřebují druzí lidé?

 

Pokud ano, je ten pravý čas zapojit se do některé z farních synodálních skupinek, a s Duchem svatým a druhými lidmi začít hledat společnou cestu...

Papež František nás všechny vyzývá k aktivní účasti, naslouchání Duchu svatému, svým spolubratřím a spolusestrám, lidem v církvi i mimo ni, zkrátka všem, kterým naše církev není lhostejná.

Během prosince 2021 a ledna 2022 se synodální témata budou diskutovat v rámci již existujících skupin ve farnosti (Setkání nad Písmem, Setkávání maminek, Modlitební společenství, Rodiče dětí, které navštěvují náboženství, Společenství mužů, Společenství starší mládeže, ...).

V lednu a únoru 2022 se bude možné zapojit do jedné z otevřených skupinek (každá skupina se sejde celkem třikrát).

První skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 19 hod. (termíny 13., 20. a 27. 1.), druhá vždy v neděli od 18 hod. (30. 1., 6. a 13. 2.).

Přihlašování je zatím možné zapsáním do tabulky vzadu v kostele. Výhledově bude zde na stránkách dostupná Doodle přihlašovací tabulka.

Pokud byste měli zájem o založení  a moderování vlastní skupiny nebo účasti v některé z otevřených skupin, zapište se do tabulky nebo se ozvěte p. Karolovi Matlokovi.

 

Synoda a její cíle:

Papež František nás zve na společnou cestu. Zve nás k znovuobjevení hluboce synodální povahy církve, k pokornému a společnému učení se, jak máme podle Božího volání být církví třetího tisíciletí. Tuto cestu (synodu) nazval "Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání".

Synodalita je společné putování božího lidu. Tak jako je Ježíš považován za "cestu, pravdu a život", tak se my, jeho následovníci, stáváme "učedníky této cesty". Všichni křesťané jsou povoláni aktivně se podílet na životě církve.

Základní synodální otázkou je "Jak se toto společné putování aktuálně realizuje v naší místní církvi a k jakým krokům nás vybízí Duch svatý, aby se stalo intenzivnějším?"

Cílem synody, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.

Tato synoda je první fází společné synodální cesty a jedním z jejích cílů je zjistit, jak je synodalita reálně žita a uskutečňována v místních církvích (farnostech, diecézích, státech,...).

Synoda je svou povahou duchovním procesem, který je něčím více než jen průzkumem veřejného mínění. Zahrnuje v sobě odevzdání se do Božích rukou, naslouchání Duchu svatému a proces rozlišování. Jde o společné hledání Boží vůle.

Synoda a živé rozhovory v Duchu mají velký potenciál k oživení farností a společenství, otevření se Bohu, druhým a sobě jak na individuální rovině tak na rovině společenství.

Synoda je nadějí!

 

Deset tematických okruhů synody

 

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?

II. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?

III. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?

IV. SLAVIT
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?

V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?

VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?

VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?

VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost.Jak
definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout?
Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce
a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší
své plody?

IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká
prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se
rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?

X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

Odkazy a informace o synodě:

 

Harmonogram synodálního procesu katolické církve v ČR

  • 17. října 2021: zahájení liturgickým shromážděním v katedrále/kostelích
  • začátek listopadu 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách ve farnostech/církevních společenstvích
  • do 2. března 2022: zaslání závěrů pracovních skupinek diecézním koordinátorům
  • duben-květen 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze připraveného návrhu diecézní syntézy)
  • do 15. května 2022: zaslání finální podoby diecézní syntézy Národnímu synodálnímu týmu
  • 6. července 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad)
  • 15. srpna 2022: odeslání národní syntézy na Generální Sekretariát Synody biskupů