V článku si můžete přečíst jeho životopis i organizační informace k slavnostnímu uvedení Mons. Graubnera do úřadu.

Mons. Jan Graubner bude slavnostně uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022 v 10:00 hod. při pontifikální mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Administrátor arcidiecéze a emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve klérus, věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří by se chtěli zúčastnit této pro pražskou arcidiecézi i celou naši vlast historické chvíle, aby přijali pozvání, přišli do katedrály a nového arcibiskupa podpořili svou modlitbou. Liturgii bude živě přenášet Česká televize na programu ČT2.

Arcibiskupský sekretariát k připravované slavnosti připojuje několik důležitých organizačních informací:

pro poutníky z blízka i z dáli

 • Katedrála bude pro veřejnost otevřena od 9:15 hodin. Od 9:20 hodin bude probíhat společná modlitba růžence. V 9:50 hodin se rozezní největší zvon naší vlasti Zikmund.
 • Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných vstupů do areálu Pražského hradu (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel.
 • Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům slavnosti budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při jižním vstupu z Hradčanského náměstí na I. nádvoří PH (u Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení hostí. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 8:30 hodin do 9:55 hodin.
 • Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo (při pohledu na průčelí katedrály).

pro krojované a krojovaná občanská sdružení

 • Pro vstup do areálu Pražského hradu použijí vstupy vyhrazené poutníkům, jak je uvedeno níže. Pro sestavení praporů a přestrojení do krojů budou „krojovaným“ k dispozici přízemní prostory Mladotova domu ve Vikářské ulici (při čelním pohledu na katedrálu ulička vlevo). Zázemí bude přístupné od 8:30 do 9:50 hodin. Pro vstup do katedrály použijí boční vstup z Vikářské ulice a uvnitř katedrály se budou řídit pokyny protokolárních pracovníků. Po skončení mše sv. bude prostor Mladotova domu přístupný do 13:00 hodin

pro řeholníky a řeholnice

 • Stejně jako ostatní poutníci procházejí bezpečnostní kontrolou. Do katedrály však vstupují vchodem vpravo (při pohledu na průčelí katedrály).

pro asistenci

 • Prosíme kněze, aby – podobně jako při Missa chrismatis – vzali s sebou ministranty. Ministranti, kteří mají zájem být aktivně zapojeni do asistence, se sejdou ve staré sakristii katedrály nejpozději v 7.30 hodin. Ostatní ministranti, kteří se aktivně do asistence nezapojí, se shromáždí v čase 9:15 až 9:30 hodin u nové sakristie katedrály.Podmínkou je vlastní oblečení.

pro klérus

 • Parkování na Hradčanském náměstí bude možné využít pouze s platnou parkovací kartou, kterou obdrželi někteří duchovní spolu osobní pozvánkou. Parkování na Hradčanském náměstí pro všechen klérus vzhledem k nedostatku místa (parkování čestných hostů) není možné. Kněze prosíme, aby pokud možno použili k příjezdu hromadnou dopravu nebo parkovali jinde. Staré a nemocné kněze, kteří by o parkování měli zájem prosíme, aby kontaktovali Arcibiskupský sekretariát.
 • Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci budou otevřeny v 8.00 hodin.
 • Biskupové, generální a biskupští vikáři AP, probošti kapitul mimo MK a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.
 • Členové Metropolitní kapituly se k liturgii připravují ve staré sakristii katedrály, odkud se přesunou ke katedrálnímu vchodu k slavnostnímu přivítání nového arcipastýře v katedrále. Při liturgii zaujmou svá místa v kanovnických štalách.
 • Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, bílou štolu a purifikatorium.
 • Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří PH) vychází z Arcibiskupského paláce v 9.45 hodin.
 • Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Arcibiskupského paláce k přátelskému setkání. V případě příznivého počasí setkání proběhne na I. a II. nádvoří a na zahradě Arcibiskupského paláce.

pro čestné hosty

 • Čestní hosté obdrží od sekretariátu arcibiskupa osobní pozvání a parkovací kartu opravňující k parkování na Hradčanském náměstí.
 • Prosíme čestné hosty, aby potvrdili svoji účast a osobní pozvání nosili neustále při sobě.
 • Přednostní vstup do areálu Pražského hradu je určen pro čestné hosty po předložení pozvánky a je možný pouze „Branou gigantů“ – vchodem na I. nádvoří PH. Vchod bude otevřen od 9:00 do 9:50 hodin a bude označen tabulí „ČESTNÍ HOSTÉ“.
 • Pro čestné hosty bude vyhrazena stará část katedrály. Do katedrály vstupují vchodem vpravo (při pohledu na průčelí katedrály).
 • Po skončení slavnostní liturgie jsou čestní hosté srdečně zváni k přátelskému setkání, které v případě příznivého počasí proběhne na I. a II. nádvoří Arcibiskupského paláce a v přilehlé zahradě. U vchodu do Arcibiskupského paláce je nutné předložit osobní pozvání.

Modlitba u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

 • V den svého uvedení do úřadu v 18:00 hodin připutuje nový pražský arcibiskup na Staroměstské náměstí, kde u Mariánského sloupu svoji službu na svatovojtěšském stolci i svou novou arcidiecézi svěří Matce Boží. Následně navštíví hlavní pražský městský kostel Panny Marie před Týnem. Klérus, který bude chtít nového arcipastýře při této modlitbě doprovázet, se k pobožnosti připraví v sakristii Týnského chrámu mezi 17:30 až 17:50 hodinou. Účast na pobožnosti bude v chórovém oděvu.

Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář

***

Životopis J. Exc. Mons. Jana Graubnera

Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 1968 byl přijat do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973.

Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. Od roku 1982 do 1990 byl farářem ve Vizovicích a zároveň působil jako excurrendo administrátor nejprve v Provodově a později v Horní Lhotě.

17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil citát Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte). Po smrti Františka Vaňáka převzal správu diecéze jako administrátor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouckým, správu diecéze převzal 7. listopadu 1992.

Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá se duchovním doprovázením a záleží mu na široké spolupráci a stavění mostů mezi lidmi i názory. Věnuje se pastoraci rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu diecéze. Je duchovním rádcem Orla. Založil zbožné sdružení Eucharistická hodina. Věnuje se obnově poutních míst Velehrad a Svatý Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních skupin, nebo děkanátních poutí za obnovu rodin a kněžská povolání. Inicioval Pocty duchovních, kteří zahynuli v koncentračních táborech, či velké výstavy jako Církev a republika, nebo A. C. Stojan. Založil edici audioknih Edice Velehrad.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu předsedou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost, misie a novou evangelizaci.

Od roku 1999 je členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, jíž řadu let předsedal. Z titulu arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské teologické fakulty a členem její vědecké rady.

Přejeme novému pražskému arcibiskupovi hodně zdraví, sil a Boží požehnání pro jeho službu.