I v letošním adventu bychom vám chtěli nabídnout prostor ke ztišení, rozjímání a přiblížení se k Hospodinu. Pozvání do naší farnosti přijal P. František Čech z Čakovic. Připravil pro nás zajímavé téma: Mezi vřavou ticha a samotou davu aneb Eliášův příběh jako inspirace pro naše putování životem i adventní dobou. Duchovní obnova se bude konat první adventní sobotu 3. 12. od 9 do 15 hod. Její součástí budou dvě přednášky, diskuse, adorace, modlitba s písmem lectio divina a mše svatá. Během obnovy bude možné přijmout svátost smíření. Rodiče mohou přijít i se svými dětmi, pro které bude zajištěné hlídání (dobrovolný ale doporučený příspěvek na hlídání je 150 Kč).  Na obnovu je potřeba se předem přihlásit (děti i dospělí) u Markéty Benešové nebo se zapsat do tabulky vzadu v kostele. S sebou Bibli nebo aplikaci v mobilu, ev. něco dobrého na zub pro sebe a druhé. Oběd bude zajištěn.